Нов български университет предлага обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и в различни форми за продължаващо обучение: езикови курсове, курсове по мениджмънт, програми и курсове за квалификация и преквалификация, майсторски класове. Мисията на НБУ като автономна либерална академична институция е: – да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична България, обединена Европа и глобализиращия се свят; – да допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания по международни стандарти; – да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени, като участва в тях със свои проекти.